Visa sökformulär

Detaljplan för del av Österby 1:2 med flera, Dingtuna, dp 1846

Detaljplanen har blivit överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga upp till cirka 270 bo­städer i om­rådet. Planen ska ge möjlig­het att bygga en blandning av olika typer av bo­städer. Det kan till exempel vara villor, radhus, parhus, kedjehus och mindre fler­bostads­hus. Hur de placeras och blir ut­formade ska an­passas så att man värnar om natur- och kultur­värden.

Vi planerar även för möjlig­heten att kunna bygga ut för­skolan eller skola, grupp­bostad och äldre­boende. I för­slaget ingår också en gång- och cykel­väg i om­rådet.

Du kan få mer in­formation av Åsa Rudhage. Du når henne på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55.

Vy över planområdet, en åker med ett skogsparti och några hus i bakgrunden

Vy över planområdet i Dingtuna

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?