Visa sökformulär

Detaljplan för del av Österby 1:2 med flera, Dingtuna, dp 1846

Detaljplanen har blivit överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga upp till cirka 270 bo­städer i om­rådet. Planen ska ge möjlig­het att bygga en blandning av olika typer av bo­städer. Det kan till exempel vara villor, radhus, parhus, kedjehus och mindre fler­bostads­hus. Hur de placeras och blir ut­formade ska an­passas så att man värnar om natur- och kultur­värden.

Vi planerar även för möjlig­heten att kunna bygga ut för­skolan eller skola, grupp­bostad och äldre­boende. I för­slaget ingår också en gång- och cykel­väg i om­rådet.

Du kan få mer in­formation av Åsa Rudhage. Du når henne på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55.

Vy över planområdet, en åker med ett skogsparti och några hus i bakgrunden

Vy över planområdet i Dingtuna

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?