Detaljplan för del av Framnäs 1 och del av Västerås 1:219, Framnäs, dp 1851

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 21 april 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt bygga bostäder i området.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabeth Strand Hübinette. Du når henne

  • på e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 00.
Flygbild över planområdet på Framnäs

Flygbild över planområdet på Framnäs

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se