Detaljplan för del av Framnäs 1 och del av Västerås 1:219, Framnäs, dp 1851

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 21 april 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt bygga bostäder i området.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabeth Strand Hübinette. Du når henne

  • på e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 00.
Flygbild över där planområdet på Framnäs är markerad med sträckad linje.

Flygbild över planområdet på Framnäs

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se