Detaljplan för Lothar 5, Östermalm, dp 1855

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Det är i dagsläget osäkert när planen blir antagen.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga till befintlig byggnad. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla kontor. Planen ska även göra det möjligt med centrumändamål i bottenvåningen. Det är viktigt att den nya tillbyggnadens utseende är väl avvägd och visar tydlig respekt för omgivningen. Kvarteret Lothar har både bevarandeprogram och ligger i riksintresse för kulturmiljövård.

I planen ska det också var möjligt att ändra Hahrska Palazets kontor och festlokal till bostäder. Det får ske med ytterst få ändringar både invändigt och utvändigt.

Flygbild på Östermalm där planområdet är markerat med röd linje.

Flygbild över planområdet på Östermalm

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabeth Strand Hübinette. Du når henne

  • på e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 00.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se