Visa sökformulär

Detaljplan för Lugnet 1-2 och Höskrindan 1,
med flera, Hammarby, dp 1858

Detaljplanen för Hammarby har tidigare varit utsänd på samråd. Med anledning av de synpunkter som kommit in kommer planförslaget att omarbetas. Planen är vilande i väntan på resultatet från en social hållbarhetsanalys som ska göras för stadsdelen.

Om detaljplanen

Hammarby blir pilotprojekt i ett nytt arbets­sätt för att planera stads­delar. Nu gör vi i staden en social håll­bar­hets­analys för att ta reda på hur området ska ut­vecklas. En social hållbarhetsanalys kommer att bygga på olika fakta. Det handlar till exempel om boende­former och boende­miljö, befolkning och syssel­sättning. Samt även om mötes­platser och till­gäng­lighet till olika former av sam­hälls­service.

Byggnadsnämnden har tidigare tagit beslut om att plan­förslaget för Hammarby (detaljplan 1858) be­höver om­arbetas. Det första steget i det fort­satta arbetet är att göra en social håll­bar­hets­analys. Efter det planeras vilka åt­gärder som behövs i dialog med de boende och verk­samma i om­rådet.

Förnyat uppdrag om detaljplan för Hammarby

Den 26 juni tog en enig byggnadsnämnd beslut om ett förnyat planuppdrag. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett medskick från politikerna i nämnden. Det innebär att vi ska göra en kraftig omarbetning av förslaget. Det ska sedan skickas ut på nytt samråd. Här ser du punkterna i medskicket:

  • Vara lyhörda för synpunkter som kommit in från samråd och dialogmöten
  • Minska exploatering
  • Utveckla centrum
  • Arbeta för flera upplåtelseformer i området
  • Ta fram en social konsekvensanalys med barnperspektiv
  • Belysa skolsituationen
  • Säkerställa behov av parkering.

Dialogmöten i maj och juni 2018

Ett dialogmöte hölls den 29:e maj och ett till den 4:e juni. Då fick deltagare en karta där man kan lämna förslag på förbättringar och övriga synpunkter. Vi har gjort en sammanfattning från dessa möten.

Här kan du läsa sammanfattningen från dialogmötena.PDF

Flygbild över planområdet på Hammarby

Flygbild över planområdet på Hammarby

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?