Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Kata 22 och 23, Jakobsberg, dp 1864

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 12 och den 29 januari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bo­städer. Vi ska även titta på möjlig­heten till att ha handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Åsa Rudhage eller Ida Blank. Du når Åsa på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55. Ida når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

Flygbild över planområdet på Jakobsberg
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du i listan med rela­terade doku­ment längre ner på sidan. De finns även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås i digital form.

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 29 januari 2018. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?