Visa sökformulär

Detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, Barkarö, dp 1867

Detaljplanen har blivit antagen av byggnadsnämnden den 30 augusti 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bostäder. Dessa ska vara an­passade till land­skapet och be­byggelse i när­heten. Vi ska även utreda möjlig­heten till att ha verk­sam­heter knutna till bostäder. Det kan till exempel vara skola, frisör och kontor. Ett annat syfte är att se om det är möjligt att för­länga Barkarövägen till Tidövägen.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Alexander Öhgren. Telefon 021-39 13 00, e-post alexander.ogren[a]vasteras.se.

Planhandlingar i samband med antagandet

Flygbild över planområdet på Barkarö

Flygbild över planområdet på Barkarö

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Alexander Öhgren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 13 00

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?