Detaljplan för del av Svanå 2:58, Svanå, Skultuna, dp 1871

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.
Arbetet med detaljplanen kommer att avslutas då det inte längre är aktuellt med den detaljplan för området.

Om detaljplanen

Syftet med planen är dels att göra det möjligt att bygga nya bostäder. Dels att komplettera herrgårdsmiljön med två nya byggnader. Dessa är till för skola, konferens och övernattning. Den nya byggnationen ska ske med respekt för platsens höga värden när det gäller kulturmiljö, natur och rekreation.

Förslaget ger möjlighet till att bygga en blandning av bostäder. Dels friliggande villor och parhus men också mindre flerbostadshus. Planen ger utrymme för cirka 70 bostäder, beroende på vilken sorts hustyp man väljer.

Den nya bebyggelsen ska anpassa sig i skala och form efter kulturmiljön. Byggnader ska ha sadeltak och fasader i träpanel med slamfärg i olika kulörer. Den nya bebyggelsen får ha högst två våningar.

Flygbild över planområdet i Svanå med illustrationsplan för nya byggnader.

Flygbild med illustrationsplan för nya byggnader

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når Selma

  • på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 15 51.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se