Visa sökformulär

Detaljplan för del av Svanå 2:58, Svanå, Skultuna, dp 1871

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utreda om det går att komplettera byn Svanå med bostäder och verksamheter. Det ska ske med respekt för platsens höga värden när det gäller kulturmiljö, natur och rekreation. Förslaget ger möjlighet till att bygga en blandning av bostäder. Dels friliggande villor, kedjehus och parhus, men också mindre flerbostadshus. Planen ger utrymme för cirka 80 bostäder.

Vi ska också utreda om det går att bygga ut förskola samt lokaler för konferens- och enklare övernattning. I planen ger vi också möjlighet till restaurering och ny användning av det gamla sågverket och stenmagasinet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Flygbild över planområdet i Svanå

Flygbild över planområdet i Svanå

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?