Detaljplan Hedensberg 7:5, Tillberga, dp 1872

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 6 april 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utreda om det går att bygga bostäder. Det skulle i så fall bli 70-80 tomter för småhus.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Felix Blomstergren. Du når honom

  • på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 32 56.
Karta där planområdet i Tillberga är markerat med röd linje.

Karta över planområdet i Tillberga

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se