Visa sökformulär

Detaljplan för Urberget 1 och del av Västerås 2:113, Pettersberg, dp 1874

Detaljplanen har blivit överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga fler bo­städer i om­rådet. Vi ska också se om det finns möjlig­het att ha möte­slokal och lokaler för mindre verk­sam­het i botten­våning. Det kan till exempel vara frisör, när­butik eller liknande. Det finns redan verksamheter i området i dag.

Det är tänkt att bli tre nya punkt­hus i olika höjd, med totalt mellan 150-200 lägen­heter. Husen ska ligga ut mot Petters­bergs­gatan. I arbetet är det viktigt att ta hän­syn till att om­rådet har en mycket värde­full be­byggel­se­miljö.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Åsa Rudhage. Hon har e-post asa.rudhage[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 55.

Uppdraget för detaljplan dp 1809 ingår nu i uppdraget för dp 1874.

Flygbild över planområdet på Pettersberg

Flygbild över planområdet på Pettersberg

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?