Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, dp 1875

Byggnadsnämnden antog planen den 23 februari 2023.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att säkerställa framtida lokalbehov för vårdverksamheten och möjliggöra för framtida centrumutveckling. Planen tillåter en ny tillbyggnad på fyra våningar längs Knutsgatan och en påbyggnad med en våning för östra delen av befintlig vårdcentral på Herrgärdet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank. Du når henne

 • på e-post ida.blank[a]vasteras.se
 • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
 • på telefon 021-39 12 20.
Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Mer information och bakgrund

Ändringar som gjorts efter antagandet i augusti 2020

 • Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats, främst gällande vad centrumändamål betyder och vilka konsekvenser det har.
 • En ny trafikutredning har tagits fram med tre olika scenarier för olika typer av centrumverksamheter som bedöms generera olika mängder trafik.
 • Trafikbullerutredningen har uppdaterats och utgår nu från de tre scenarierna som ingår i trafikutredningen.
 • Mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i plankartan, bland annat har grundkartan uppdaterats och en generell bestämmelse om störning har lagts till.

Det här har hänt hittills

 • 2022-10-10 till 2022-10-31 ställde staden ut detaljplanen för granskning en andra gång efter att har gjort kompletteringar för att åtgärda de brister som mark- och miljödomstolen grundade sitt upphävandebeslut på. Anledningen till att detaljplanen inte görs om från början är att det var antagandebeslutet som upphävdes.
 • 2021-07-02 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver Västerås kommuns beslut att anta detaljplanen.
 • 2020-08-27 tog byggnadsnämnden beslut om att anta detaljplanen. Det beslutet överklagades och ärendet skickades till mark- och miljödomstolen.
 • 2020-04-03 till 2020-04-17 var detaljplanen utställd på granskning
 • 2019-09-09 till 2019-09-30 var detaljplanen utsänd på samråd.
 • 2017-06-15 tog byggnadsnämnden beslut om att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Gunnar 19.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

byggnadsnamnd@vasteras.se