Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 15 juni 2017.

Om detaljplanen

Planens syfte är att hitta en lämplig om­fattning och in­riktning på det som ska byggas i området. Det är för att skapa en tät och blandad stads­bebyggelse. Vi utgår från att det ska var tillåtet med bostäder, kontor, butiker och verk­städer. Samt lokaler för möten och aktiviteter. Med bostäder behövs det även så småningom för­skola och skola.

Som grund ska det vara över­gripande stråk och platser, så kallade gröna rum. Vi vill ta till vara identiteten och kvalitén som finns i den historiska miljön i om­rådet. De byggnader som redan finns kan anpassas till ny funktion. När nya byggnader skapas vill vi att om­rådets identitet och karaktär ska behållas.

Planprogram för Kopparlunden, Pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Här kan du läsa mer om Kopparlundens utveckling.

Karta över planområdet på södra Kopparlunden

Karta över planområdet på södra Kopparlunden

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl. Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51. Viktor når du på e-post viktor.stahl.[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?