Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, syd är markerad

Vi undersöker nu möjligheterna till att u­tveckla södra Kopparlunden. Det ska byggas cirka 800 stycken nya bo­städer, en för­skola, kontor, butiker, torg och ett park­stråk. Nya byggnader ska upp­föras med hög arkitektonisk kvalitet i harmoni med kultur­miljön. Arvid­verkstaden kan byggas på och ska åter­ställas till ursprungligt skick. Emaus­verkstaden ska an­passas till nya funk­tioner och öppnas upp för bo­städer och en för­skola. Både Arvid­verkstaden och Emaus­verkstaden är byggnader med höga kultur­värden. De har en betydande del i stads­bilden, vilket ska kvarstå.

Metallverksgatans östra sträckning ska flyttas till järn­vägen. Detta ger möjlig­het för ett nytt park­stråk där Metall­verks­gatan finns i dag. Fot­gängare och cyklister ska prioriteras. Bland annat planeras ett nytt entré­torg vid Östra Ring­vägen. Den ska bjuda in människor till Kopparlunden. En ny passage planeras igenom Emaus­verkstaden och Culturen. Denna sträcka ska vara en del av det kultur­stråk som vi planerar från södra Kopparlunden till den norra delen vid E18.

Hänsyn tas till risker och störningar från järnvägen.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Syd.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879

Flygbild med planområdet på södra Kopparlunden markerat

Flygbild med planområdet på södra Kopparlunden markerat

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Information om Kopparlundens utveckling

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Nästa steg i processen

Vi planerar att ställa ut det reviderade planförslaget på granskning under hösten 2020. Kring årsskiftet 2020-2021 tror vi att planen kan antas.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Illustration över troligt utseende på södra Kopparlunden, av Archus Arkitektur

Så här skulle södra Kopparlunden kunna se ut. Illustration: Archus Arkitektur

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?