Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 7 med flera, södra Kopparlunden, dp 1878

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 januari och den 14 februari 2021.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för att omvandla södra delen av Kopparlunden.
Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det ska byggas cirka 700 stycken nya bostäder och en förskola. Det blir också kontor, butiker, torg och ett parkstråk. Arvidverkstaden kan byggas på och ska återställas till ursprungligt skick. Emausverkstaden ska anpassas till nya funktioner och öppnas upp för bostäder och en förskola. Både Arvidverkstaden och Emausverkstaden är byggnader med höga kulturvärden. De har en betydande del i stadsbilden, det vill vi behålla.

Metallverksgatans östra sträckning ska flyttas till järnvägen. Detta ger möjlighet för ett nytt parkstråk där Metallverksgatan finns i dag. En ny park, Verksparken, planeras i den norra delen av planområdet. Fotgängare och cyklister ska prioriteras. Vi planerar också ett nytt entrétorg vid Östra Ringvägen. Det ska bjuda in människor till Kopparlunden. En ny passage planeras igenom Emausverkstaden och Culturen. Denna sträcka ska vara en del av det kulturstråk som vi planerar från södra Kopparlunden till den norra delen vid E18.

Hänsyn tas till risker och störningar från järnvägen.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Syd.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879

Ett nytt gångstråk planeras för att koppla samman Kopparlundens olika delar. Det kan bli kommersiella lokaler i bottenvåningarna längs stråket. Bilden är tagen från södra Kopparlunden nära Östra Ringvägen.

Ett nytt gångstråk planeras för att koppla samman Kopparlundens olika delar. Det kan bli kommersiella lokaler i bottenvåningarna längs stråket. Bilden är tagen från södra Kopparlunden nära Östra Ringvägen.

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Information om Kopparlundens utveckling

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén, även en fysisk modell av framtidens Kopparlunden finns i foajén. Tänk dock på att i största möjliga mån ta del av informationen digitalt på grund av restriktionerna med anledning av pandemin.
  • hos Bostad Västerås (i digital form).

Presentation av omarbetade planer för Kopparlunden

Innehåll i presentationen

  • Vad är en detaljplan och hur arbetar vi fram den?
  • Presentation av justeringar av planförslag efter samrådet
  • Tidplan framåt
  • Frågor och synpunkter

I den här filmen berättar vi om utvecklingen av Kopparlunden. Vi har främst fokus på förslagen för de nya detaljplanerna.

22:50 minuter in i filmen kan du höra mer om detaljplan syd.

Filmen med presentationen har ljud.

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan är baserad på granskningsförslaget.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Kopparlundenlänk till annan webbplats

3D-karta över Kopparlunden

Nästa steg i processen

Efter granskningen bearbetar vi de synpunkter som har kommit in och vid behov arbetar vi om förslaget. Detaljplanen beräknas bli antagen i juni 2021.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Illustration: Archus. Nytt kvarter längs Östra Ringvägen som byggs ovanpå befintlig byggnad. Entré in till Kopparlunden söderifrån.

Nytt kvarter längs Östra Ringvägen som byggs ovanpå befintlig byggnad. Entré in till Kopparlunden söderifrån.

Så här gör du

Du kan lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 14 februari 2021. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För vem

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/länk till annan webbplats

https://www.instagram.com/projekt_kopparlundenlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?