Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, mitt är markerad

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya blandade, attraktiva och levande kvarter i den mellersta delen av Kopparlunden. Allt i harmoni med kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Det blir cirka 300 nya bostäder, förskolor, verksamheter, torg och parker och mer kan komma till. Den inre historiska kärnan ska bevaras. Parkeringar kommer främst vara i garage. Vi vill prioritera fotgängare och cyklister. Värdefulla träd och alléer kommer att sparas. I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Mitt.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Syd dp 1878

Information om Kopparlundens utveckling

Flygvy från väst med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Flygvy från väst med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Nästa steg i processen

Vi planerar att ställa ut det reviderade planförslaget på granskning under hösten 2020. Kring årsskiftet 2020-2021 tror vi att planen kan antas.

Illustration över troligt utseende mot Varmvalsvägen och Kopparlundsvägen

Illustration över troligt utseende mot Varmvalsvägen och Kopparlundsvägen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?