Detaljplan för del av Hässlö 5:1, dp 1885

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 26 oktober 2017.

Planarbetet är vilande tills vidare.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga en skola och ett äldreboende. Skolan blir för cirka 350 elever. Äldre­boendet får mellan 90 och 120 lägen­heter. Tanken är att tillagnings­kök, av­falls­sam­ordning, gods­mot­tagning och liknande service ska delas mellan skolan och boendet. Planen ska också pröva om det går att bygga bo­städer på om­rådet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabeth Strand Hübinette. Du når henne

  • på e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 00.
Flygbild över planområdet på Hässlö
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se