Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 med flera, dp 1886

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga bo­städer, kontor, skola och centrum. Vi planerar bland annat för cirka 875 lägenheter och 2 förskolor med 10 avdelningar. Planen skyddar även värdefull natur i planområdet och tillför nya grönområden. Det blir också möjligt för två nya busshållplatser samt nya parkeringsanläggningar.

Vi har uppdaterat plankartan på grund av redaktionella ändringar. Den tidigare versionen hade två skalstockar varav bara en av dem var korrekt. I den uppdaterade versionen har vi tagit bort den felaktiga skalstocken.

Vi arbetar nu med att ta fram handlingar inför granskning. Vi planerar att ställa ut planen för granskning under andra kvartalet 2024.

Flygbild över planområdet, det gamla SMT-området, på Öster Mälarstrand.

Flygbild över planområdet, det gamla SMT-området, på Öster Mälarstrand

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Henric Nilsson och Afroditi Manakou.

  • Henric har e-post henric2.nilsson[a]vasteras.se och telefon 021-39 80 53.
  • Afroditi har epost afroditi.manakou[a]vasteras.se och telefon 021‑39 84 47.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Henric Nilsson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 80 53

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se