Visa sökformulär

Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, dp 1893

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 31 januari och den 1 mars 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga för industri, kontor och handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se. och telefon 021-39 32 52.

Karta med planområdet på Finnslätten inringat

Planhandlingar i samband med samrådet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek.
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 1 mars 2019. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?