Visa sökformulär

Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, dp 1893

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga för industri, kontor och handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se. och telefon 021-39 32 52.

Karta med planområdet på Finnslätten inringat

Karta med över planområdet på Finnslätten

Planhandlingar i samband med samrådet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?