Visa sökformulär

Detaljplan för Effekten 8 och del av Västerås 3:69, Finnslätten, dp 1893

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga för industri, kontor och handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se. och telefon 021-39 32 52.

Karta med planområdet på Finnslätten inringat

Karta med över planområdet på Finnslätten

Planhandlingar i samband med samrådet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?