Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, dp 1894

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 29 november 2019 och den 20 januari 2020.

Om detaljplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, Västerås, intill Vallbyleden. I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla en del av fastigheten Västerås 4:86, vid Vallbyleden, med cirka 80 lägenheter fördelade på 11 flerbostadshus.

Detaljplanen ska anpassas till de naturvärden som finns på platsen, säkra upp dagvattenhanteringen samt säkra en fortsatt tillgång för användning av gång- och cykelvägar genom planområdet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linus Sandberg. Han har e-post linus.sandberg[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 02.

Karta med planområdet på Vallby inringat

Planområdet på Vallby

Planhandlingar i samband med samrådet

Frågor och svar om detaljplan 1894 Vallby

Här har vi samlat ett antal frågor och svar om vad som händer just nu, om detaljplanen och detaljplaneprocessen. Frågor och svar uppdateras efter hand.

Frågor och svar detaljplan Vallby

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 20 januari 2020. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?