Visa sökformulär

Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, Kristiansborg, dp 1897

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 20 december 2019 och den 31 januari 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är göra det möjligt att utveckla badhuset och den när­liggande miljön. Det behöver ske så att de kultur­miljö­värden som finns blir bevarade. Det finns viktiga värden både interiört och exteriört i bad­huset samt även i den park som omger byggnaden. Syftet är att utreda om det går att bygga till bad­huset samt komplettera med bostäder i kanten av parken.

Läs mer om hela projektet på Kristiansborg.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabet Strand Hübinette. Hon har e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se och telefon 021-39 21 16.

Flygbild över på Kristiansborg där planområdet är inritat

Flygbild över planområdet på Kristiansborg

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 31 januari 2020. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?