Visa sökformulär

Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga en ny hållbar stadsdel. Där bli främst bo­städer och den service som till­hör. Så­som skolor, äldre­boende, mötes­platser och lokaler för centrum.

En blandning av olika bostads­typer och verksam­heter prövas i planen. Allt med utgångs­punkt att det ska vara tryggt, till­gäng­ligt och lätt att leva håll­bart i Sätra.

Planen ska också se till att om­rådets höga värden av natur och rekreation be­hålls och ut­vecklas. Samt att hitta trygga lösningar för trafiken inom om­rådet.

Information om Sätras utveckling

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra med planområdet inritat

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linus Sandberg. Han har e-post linus.sandberg[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 02.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linus Sandberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 02

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?