Visa sökformulär

Detaljplan för Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna, dp 1919

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och en förskola. I en illustration till förslaget är det mellan 30-40 bostäder i småhus. Samt en tomt för förskola. En förskola i närheten har behov av en bättre lokal. De kan ha intresse för förskoletomten.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Observera! Det är fel bild på framsidan av den planbeskrivning som är utskickad.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna där de tänkta tomterna är markerade

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94