Detaljplan för Västerås 2:52 med flera, Västra Skälby, dp 1928

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet till en stadsdel vars utformning hämtar inspiration från trädgårdsstadens idéer. Vi planerar för bostäder, en förskola och en gruppbostad i planområdet. Syftet är också att ge möjlighet att bygga en typ av terrasserade punkthus i ett för den hustypen särskilt gott läge. Planens syfte är vidare att utveckla Skälby idrottsplats och skydda planområdets mest värdefulla natur. Planområdet är mycket synligt från både Köpingsvägen, Västerleden och järnvägen, varför ett städat och välordnat uttryck är önskvärt här.

Efter samrådet kommer vi också att utreda hur stadsdelen på bästa sätt kan försörjas med kollektivtrafik.

Hela området ska utvecklas enligt de visioner som presenteras i den fördjupade översiktsplanen föp 58.

Fördjupad översiktsplan för Västra Skälby föp 58

Flygfoto med planområdet på Västra Skälby inringat med röd linje.

Flygfoto över planområdet på Västra Skälby

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jimmy Bergqvist. Du når honom

  • på e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 31.

Enkät om ny centrumverksamhet på Skälby

Vi vill gärna få idéer från dig som redan bor i närområdet och från dig som i framtiden kan tänka dig att bo här. I enkäten kan du lämna förslag på verksamhet som du tycker skulle kunna skapa nya värden för dig och dina grannar på Skälby.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se