Visa sökformulär

Detaljplan för Västerås 2:52 med flera, Västra Skälby, dp 1928

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 20 maj 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att fortsätta bygga en stadsdel på Västra Skälby. Där ska finnas utrymme för både bostäder och lokaler för verksamheter. Utgångspunkten är att det ska vara tryggt, till­gängligt och lätt att leva hållbart. Vi har särskilt fokus på små­hus­tomter men också kombinationer av bostäder och verk­sam­heter.

Planen syftar också till att skydda och utveckla de värden för natur och rekreation som finns i området. Vi ska även arbeta för att det blir goda trafiklösningar. Som exempel ska vi granska att gång- och cykeltrafik både inom och till angränsande områden blir bra.

Hela området ska utvecklas enligt de visioner som presenteras i den fördjupade översiktsplanen föp 58.

Fördjupad översiktsplan för Västra Skälby föp 58

Flygfoto med planområdet på Västra Skälby inringat

Flygfoto över planområdet på Västra Skälby

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors, Ida Blank och Jimmy Bergqvist.

  • Marie har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.
  • Ida har e-post ida.blank[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 20.
  • Jimmy har e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se och telefon 021-39 21 31
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31