Detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, (Malmbacken), bostadsetapp syd, Gäddeholm, dp 1933

Byggnadsnämnden planerar att anta planen den 14 december 2023.

Om detaljplanen

Vi planerar för en fortsatt utveckling av serviceorten Gäddeholm. Vi föreslår en utbyggnad av småhus och mindre flerbostadshus, gruppbostad, förskolor samt lekplats i området. Vi planerar för cirka 350 bostäder. Bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till befintliga natur- och landskapsvärden. Planen gör det också möjligt med en förlängning av Gäddeholmsvägen genom området samt en utbyggnad av kvartersgator.

Flygbild över Gäddeholm med planområdet markerat med röd linje

Flygbild över planområdet på Gäddeholm

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Erika Lloyd och Felix Blomstergren.

  • Erika når du på e‑post erika.lloyd[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 04 23.
  • Felix når du på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 04 23.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se