Detaljplan för område kring Nyckelövägen, Nyckelön, dp 1938

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 27 augusti 2020.

Om detaljplanen

Syftet med att ändra planen är att skapa en lämplig struktur av bebyggelse i den här delen av Nyckelön.

Det har byggts flera gruppbostäder i området. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ännu flera gruppbostäder inom en ganska begränsad yta inte är lämpligt för området.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Freja Rådberg. Du når henne

  • på e-post freja.radberg[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 39.
Karta där planområdet på Kvicksund är markerat med röd linje.

Karta över planområdet på Kvicksund

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Freja Råberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 39

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se