Detaljplan för del av Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad, dp 1939

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder, förskola samt en ny väg med en separerad gång- och cykelväg.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planeringsbeskedet av Nora Razma. Du når henne

  • på e-post nora.razma[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 99 07.
Flygfoto över fastigheten Barkaröby 6:11 med planområdet markerat.

Flygfoto över det nya planområdet intill Eriksbo park, rödstreckad linje visar plangräns

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Nora Razma

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 99 07

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se