Visa sökformulär

Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga småhus och parhus, eventuellt kompletterat med flerbostadshus. Inom planområdet planeras även ytor för naturmark och rekreation.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Marie Ahnfors och Ida Blank.

  • Marie har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021‑39 32 94.
  • Ida har e-post ida.blank[a]vasteras.se och telefon 021‑39 12 20.
  • Jimmy har e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se och telefon 021-39 21 31.
Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje

Planområdet med röd streckad linje på ett ortofoto

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31