Detaljplan för Hubbo-Sörby 9:43, Källbovägen, Tillberga, dp 1944

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 17 december 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder i form av flerbostadshus.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Erika Lloyd. Du når henne

  • på e-post erika.lloyd[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 04 23.
Karta där planområdet på Tillberga är markerat med turkos linje.

Karta över planområdet på Tillberga

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se