Detaljplan för del av Tönsta 4:1 med flera, Hacksta, dp 1945

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 17 december 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att ha verksamheter på området. Det enligt fördjupning av översiktsplanen föp 67.

Västerås stad växer och det finns stor efterfrågan på mark för näringslivet. Det gäller framför allt ytkrävande verksamheter som efterfrågar lägen utmed trafikleder. Detta kräver i sin tur utbyggd infrastruktur i dessa lägen. För att kunna möta denna efterfrågan krävs alltså att staden planlägger och bygger ut infrastruktur till nya verksamhetsområden. Syftet med just den här planläggning är att ta fram en större markyta som kan sammanfogas med befintlig kvartersmark som redan är planlagd.

Karta där planområdet på Hacksta är markerat med röd linje.

Karta över planområdet på Hacksta

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors, Patrik Rönnqvist och Åsa Rudhage.

  • Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se eller telefon 021-39 02 87.
  • Patrik når du på e-post patrik.ronnqvist[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 43.
  • Åsa når du på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Patrik Rönnqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 43

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Åsa Rudhage

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se