Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:69 och Västerås 3:12, Finnslätten, dp 1948

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ta fram mark för framtidens industri- och verksamhetsutveckling, vilket ger möjlighet för verksamhetsområdet Finnslätten att bli större.

I dag består marken till största del av skogsmark. Inom planområdet planläggs drygt 15 hektar mark för främst industri. Hur mycket mark som kan nyttjas påverkas bland annat av en befintlig kraftledning som sträcker sig längs Lundaleden. Kraftledningen kan komma att flyttas runt år 2030. Det kan frigöra mark. Inom mark för industri ska vi även ge möjlighet för kontor, tekniska anläggningar och parkering. Detaljplanens flexibilitet gör att förändrade och framtida behov blir lättare att hantera och möta.

I arbetet planerar vi även för en gata längs med Lundaleden. Den behövs för att nå till etableringar i nordöstra delen av Finnslätten. Vid korsningen Tillbergaleden och Lundaleden (den nya gatan) planerar vi för en cirkulationsplats. Vi föreslår även en gång- och cykelväg längs Tillbergaleden. I den östra delen av Västerås 3:69 finns sumpmark med naturvärden som ska bevaras. Ett dike som sträcker sig diagonalt genom området, från sydväst till sumpskogen i öster, leds om längs planområdets södra gräns.

Planens syfte stämmer överens med planprogram för stadsutveckling på Finnslätten (pp 37).

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med ungefärligt planområde markerat med vit streckad linje

Flygfoto över planområdet på Finnslätten, ungefärlig planområdesgräns i vit streckad linje

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Emma Lilja och Afroditi Manakou.

  • Emma når du på e-post emma.lilja[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 00 86.
  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47