Detaljplan för del av Västerås 3:69 och Västerås 3:12, Finnslätten, dp 1948

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de förslag och synpunkter som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att utöka verksamhetsområdet Finnslätten. I det arbetet ändras ändamålet för befintlig skogsmark till industri med inriktning för verksamhet med lager och logistik. Inom mark för industri tillåts även kontor, tekniska anläggningar och parkering. Planförslaget ska bidra till att uppfylla planprogrammet för Finnslätten (pp 37).

Vi planerar även för en ny gata genom planområdet, en ny cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar.

Flygfoto över Finnslätten med ungefärligt planområde markerat med vit streckad linje

Flygfoto över planområdet på Finnslätten, ungefärlig planområdesgräns i vit streckad linje

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Emma Lilja och Afroditi Manakou.

  • Emma når du på e-post emma.lilja[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 00 86.
  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

byggnadsnamnd@vasteras.se

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

byggnadsnamnd@vasteras.se