Detaljplan för del av Västerås 4:85 och del av Hacksätra 2:3, Erikslund, dp 1950

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utveckla Erikslunds befintliga handelsområde med kompletterande verksamheter. Planen ska även skapa förutsättningar för ambulansstation och eventuellt bussdepå.

I planens syfte ska vi även ge möjlighet för att bredda Västerleden. Området ska utvecklas enligt de visioner som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Erikslund (föp 63).

Fördjupad översiktsplan för Erikslund, föp 63

Flygbild över Erikslund med planområdet inringat med rött

Flygbild med planområdet på Erikslund

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation av Erika Lloyd och Patrik Rönnqvist.

  • Erika når du på e‑post erika.lloyd[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 34.
  • Patrik når du på e-post patrik.ronnqvist[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 21 43.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Patrik Rönnqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 43

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se