Detaljplan för del av fastigheten Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1952

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en förskola med förskolegård enligt stadens riktlinjer.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou. Du når henne

  • på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 84 47

Illustrationskarta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Här har vi samlat möjliga frågor som kan uppstå i och med arbetet med planen. Vi uppdaterar sidan under arbetets gång och vid behov. Hoppas du får svar på de frågor som du har. Du kan även få mer information om planen av Afroditi Manakou.

Vi har sett att det finns behov av en förskola i området. Det är generellt brist på förskoleplatser i centrala lägen. Platsen bedöms vara passande då det finns direkt närhet till naturen och just en skolbyggnad kan samspela väl med befintlig byggnation.

Vi har tidigare tittat på möjligheten att utveckla området med flerbostadshus.
Under samrådet kom många synpunkter på planeringen. Synpunkterna handlade främst om att exploateringen av naturmarken var för hård och husen för höga för just den platsen. Vi tittade också på möjligheten att utveckla området med studentbostäder, trygghetsboende samt förskola. Vi bedömde dock att området är för litet för alla tidigare nämnda användningar.

I det nya uppdraget så tittar vi enbart på att ta fram ett förslag som visar hur området kan utvecklas med en förskola.

Under samrådet som pågick 20 maj -7 juni kunde du lämna synpunkter på planeringen. Nästa gång blir det under granskningen.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process som kan ta lång tid, ibland upp till två år. Om ingen överklagar detaljplanen så vinner den laga kraft, vilket är sista steget i detaljplaneprocessen. Därefter kan de som ska bygga förskolan ansöka om bygglov och en bygglovsprocess kan starta. En tidig uppskattning är att detaljplanen ska antas av byggnadsnämnden under första kvartalet 2025. Byggprocessen kan i så fall börja strax efter det.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

Här kan du läsa mer om processen för bygglov

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se