Detaljplan för Rönnberga 1, 6 och 7, och Klockartorpet 2, Viksäng, dp 1955

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 september 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga fler bostäder i området. Syftet är också att ge möjlighet för en ny förskola på fastigheten Rönnberga 1.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med planförslaget. Då tar vi fram plankarta och olika planhandlingar. Det görs också olika utredningar som rör till exempel kulturmiljö, dagvatten, trafik och konsekvenser för barn. Om allt går som planerat blir det samråd om planförslaget våren 2022.

Flygfoto över Viksäng med planområdet markerat.

Flygfoto över planområdet på Viksäng

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors. Du når henne

  • på e-post linda.langefors[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 02 87.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se