Detaljplan för Loke 18, 19, 26 och del av 20, Centrum, dp 1957

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 29 september 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utveckla en del av kvarteret Loke för att bidra till ett mer levande centrum. Syftet är också att möjliggöra för flera funktioner, så som bostäder, hotell, service med mera. Kvarteret är en del av riksintresset för kulturmiljövård, vilket ska tas hänsyn till.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Michaela Woltter. Du når henne

  • på e-post michaela.woltter[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 34.
Flygfoto där planområdet är markerat med en röd sträckad linje.

Flygfoto där planområdet är markerat med en röd sträckad linje

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Michaela Woltter

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 34

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se