Detaljplan för Brottberga 6:32, Brottbergagatan, Brottberga, dp 1960

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 16 december 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det möjligt att utveckla gården samt att säkerställa Brottberga gårds kulturhistoriska värde. I förslaget tillåts att fler byggnader byggs samt att vissa befintliga byggnader bevaras och konverteras.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Du når henne

  • på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 12 51.
Flygfoto över Brottberga med planområdet markerat med röd linje.

Flygfoto över planområdet på Brottberga

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se