Detaljplan för del av Alvesta 1:9 och 3:270 med flera, Hökåsen, dp 1962

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 september 2021 och en detaljplan kommer tas fram.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola. Vi arbetar just nu med att ta fram ett första förslag utifrån platsens förutsättningar och den tidiga dialogen som vi haft med närboende.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 86.
Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen inringat

Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen

Röjningsarbete för att hjälpa groddjuren

Under vecka 8 2023 gjordes ett röjningsarbete i den så kallade ödlegropen i Hökåsen. Arbetet behövde göras för att förbättra groddjurens levnadsmiljö så att de kan vara kvar i dammen. Röjningsarbetet och arbetet med detaljplanen är två skilda arbeten. Groddjuren är skyddade enligt Artskyddsförordningen. Groddjuren och dammen kommer att bevaras i förslaget till detaljplanen.

Tidig dialog för en
bra planering

Mellan den 29 september och den 27 oktober 2021 hade vi en tidig dialog med boende i Hökåsen. I dialogen hade närboende möjlighet att berätta hur de använder platsen i dag och vad de tycker är bra respektive dåligt med området. De hade även möjlighet att komma med övriga kommentarer.

Vi tar nu fram ett första förslag för området där dialogen är ett av flera underlag som vi tittar på när vi tar fram förslaget. När vi har ett färdigt förslag kommer det att skickas på samråd, vilket betyder att man kan lämna synpunkter på planen. Du kan läsa mer om processen för detaljplaner lite längre ned på sidan.

För att se alla svar klickar du på kartan till höger. För att se en sammanställning av de svar och kommenterar som kom in så kan du klicka på länken.

Sammanställning av svar och kommentarer i tidig dialog Pdf, 360.6 kB.

Stort tack till alla som deltog och kommenterade! Det har gett oss en bättre bild av hur området upplevs och en stor ökad förståelse för platsen vilket vi tar med oss i fortsatt planeringsarbete.

Mer information på sidan Frågor och svar

Frågor och svar för nordöstra Hökåsen, dp 1962

Här kan du läsa mer om processen för detaljplaner

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på nordöstra Hökåsen

Dialogkarta för nordöstra Hökåsen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

byggnadsnamnd@vasteras.se