Detaljplan för del av Alvesta 1:9 och 3:270 med flera, Hökåsen, dp 1962

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 september 2021 och en detaljplan kommer att tas fram.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola. Vi arbetar just nu med att ta fram ett första förslag utifrån platsens förutsättningar och den tidiga dialogen som vi haft med närboende.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 86.
Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen inringat.

Karta med ungefärligt planområdet på nordöstra Hökåsen

Röjningsarbete för att hjälpa groddjuren

Under vecka 8 2023 gjordes ett röjningsarbete i den så kallade ödlegropen i Hökåsen. Arbetet behövde göras för att förbättra groddjurens levnadsmiljö så att de kan vara kvar i dammen. Röjningsarbetet och arbetet med detaljplanen är två skilda arbeten. Groddjuren är skyddade enligt Artskyddsförordningen. Groddjuren och dammen kommer att bevaras i förslaget till detaljplanen.

Tidig dialog för en bra planering

Mellan den 29 september och den 27 oktober 2021 hade vi en tidig dialog med boende i Hökåsen. I dialogen hade närboende möjlighet att berätta hur de använder platsen i dag och vad de tycker är bra respektive dåligt med området. De hade även möjlighet att komma med övriga kommentarer.

Vi tar nu fram ett första förslag för området där dialogen är ett av flera underlag som vi tittar på när vi tar fram förslaget. När vi har ett färdigt förslag kommer det att skickas på samråd, vilket betyder att man kan lämna synpunkter på planen. Du kan läsa mer om processen för detaljplaner lite längre ned på sidan.

För att se alla svar klickar du på kartan till höger. För att se en sammanställning av de svar och kommenterar som kom in så kan du klicka på länken.

Sammanställning av svar och kommentarer i tidig dialog Pdf, 360.6 kB.

Stort tack till alla som deltog och kommenterade! Det har gett oss en bättre bild av hur området upplevs och en stor ökad förståelse för platsen vilket vi tar med oss i fortsatt planeringsarbete.

Mer information på sidan Frågor och svar

Du hittar mer information om nordöstra Hökåsen, dp 1962 i Frågor och svar längre ner på sidan. Där kan du även läsa mer om processen för detaljplaner.

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på nordöstra Hökåsen.

Dialogkarta för nordöstra Hökåsen

Här har vi samlat möjliga frågor som kan uppstå i och med arbetet med planen. Vi uppdaterar sidan under arbetets gång och vid behov. Hoppas du får svar på de frågor som du har. Du kan även få mer information om planen av Emma Lilja.

Den 23 september 2021 tog byggnadsnämnden beslut om att ta fram en ny detaljplan för området nordöst om Åsenlundavägen. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola.

Vi håller just nu på att ta fram ett första förslag för området. För att ta fram ett så bra förslag som möjligt har vi haft en tidig dialog med närboende och allmänheten.

Under vintern 2023 gjordes ett röjningsarbete i den så kallade ödlegropen. Röjningsarbetet handlade om att förbättra levnadsmiljön för groddjuren i dammen, och har inget med detaljplanearbetet att göra. Groddjuren och dammen kommer att bevaras i förslaget till detaljplan.

Förslaget kommer att skickas ut på samråd, och då finns möjlighet för allmänheten att tycka till om planen. Förslaget kommer sedan bearbetas innan den återigen skickas ut på en så kallad granskning. Därefter kommer mindre justeringar kunna göras innan detaljplanen går upp för antagande i byggnadsnämnden.

Vi har haft en tidig dialog där det fanns möjlighet att lämna kommentarer och bidra med information via en dialogkarta på webbsidan. Den tidiga dialogen var mellan den 29 september och den 27 oktober 2021. Syftet med den dialogen var att få en bättre bild av hur området används och hur platsen upplevs i dag för att kunna ta med det som underlag när vi tar fram ett första förslag.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för området för bostäder och förskola. Vi tar nu vi fram ett förslag för området med bostäder och förskola.

Det som kan ses som positivt att bygga bostäder just här är att området ligger intill redan befintlig bebyggelse, ligger nära kollektivtrafik och service samt att det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnätverk. Detta bidrar bland annat till en effektiv användning av resurser eftersom redan befintlig infrastruktur kan användas, vilket grundar sig i Västerås Översiktsplan 2026.

På Finnslätten, som ligger ungefär tre kilometer söder om planområdet, pågår ett stort förändringsarbete. Visionen är att utveckla området till en mötesplats med en unik mix av företag, forskning, utbildning, service och boende. Fler företag med fler anställda ökar behovet av bostäder och service i närheten.

Men varför behöver vi fler bostäder i Västerås? Jo, för att Västerås växer. Fler vill bo här och företag vill etablera sig i staden. Västerås stad tittar på hur hela kommunen kan växa på ett hållbart sätt, med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt till invånarnas och andra aktörers behov och önskemål.

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området för bostäder och förskola. Vi tar nu vi fram ett förslag för området med bostäder och förskola.

Det finns i dagsläget ett behov av fler förskolor i Hökåsen. Om Hökåsen även utvecklas med fler bostäder kommer behovet att öka. Vi har tittat på flera områden för att hitta passande platser. Området nordöst om Åsenlundavägen är en plats som anses som lämplig för en ny förskola.

Planområdet består i dag till största del av tät skog med flertalet stigar som används mycket för rekreation, lek och fritid, vilket bland annat framkom i den tidiga dialogen med närboende. Vi ser att det är mycket viktigt att förslaget ska bevara stora delar av den natur som finns i området.

Du kan kontakta planarkitekt Emma Lilja på telefon 021-39 00 86 eller e-post emma.lilja[a]vasteras.se

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se