Visa sökformulär

Frågor och svar om detaljplan på Hökåsen, dp 1962

Här har vi samlat möjliga frågor som kan uppstå i och med arbetet med planen. Vi uppdaterar sidan under arbetets gång och vid behov. Hoppas du får svar på de frågor som du har. Du kan även få mer information om planen av Emma Lilja.

Den 23 september 2021 tog byggnadsnämnden beslut om att ta fram en ny detaljplan för området nordöst om Åsenlundavägen i nordöstra Hökåsen. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och att utveckla förskola.

Vi håller just nu på att ta fram ett första förslag för området. För att ta fram ett så bra förslag som möjligt har vi haft en tidig dialog med närboende och allmänheten.

Under perioden mellan den 29 september och den 27 oktober fanns det möjlighet att bidra med information om området genom att fylla i en dialogkarta. Syftet med den tidiga dialogen var att få en bättre bild av hur området används och hur platsen upplevs i dag – innan vi tar fram ett förslag.

Efter dialogen går vi igenom de tankar och idéer som har kommit in. Informationen som vi samlar in kommer sedan fungera som underlag när vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar fram ett planförslag. När ett planförslag har tagits fram kommer förslaget skickas ut på samråd där det finns möjlighet att tycka till om förslaget. Förslaget kommer sedan bearbetas innan den återigen skickas ut på en så kallad granskning. Därefter kommer mindre justeringar kunna göras innan detaljplanen går upp för antagande i byggnadsnämnden.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

Vi planerar för nya bostäder här eftersom området ligger intill redan befintlig bebyggelse, ligger nära kollektivtrafik och service samt att det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnätverk. Detta bidrar bland annat till en effektiv användning av resurser eftersom redan befintlig infrastruktur kan användas, vilket grundar sig i Västerås Översiktsplan 2026.

På Finnslätten, som ligger ungefär tre kilometer söder om planområdet, pågår ett stort förändringsarbete. Visionen är att utveckla området till en mötesplats med en unik mix av företag, forskning, utbildning, service och boende. Utvecklingen av området ska även attraherar världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Fler företag med fler anställda ökar behovet av bostäder och service i närheten och därför är det mycket aktuellt att utveckla Hökåsen med fler bostäder.

Men varför behöver vi fler bostäder i Västerås? Jo, för att Västerås växer. Fler vill bo här och företag vill etablera sig i staden. Västerås stad tittar på hur kommunen kan växa på ett hållbart sätt, med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt till invånarnas och andra aktörers behov och önskemål.

Det finns i dagsläget ett stort behov av fler förskolor i Hökåsen. Om Hökåsen även utvecklas med fler bostäder kommer behovet att öka. Vi har tittat på flera områden för att hitta passande platser. Området nordöst om Åsenlundavägen är en plats som anses som lämplig för en ny förskola.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Västerås och många önskar att själva få välja vilket hus som ska byggas (under förutsättning att detaljplanen för området följs). Vi i staden vill därför bemöta den stora efterfrågan genom att planera för stycketomter inom området.

Planområdet består i dag till största del av tät skog med flertalet stigar som används mycket för rekreation, lek och fritid, vilket bland annat framkom i den tidiga dialogen med närboende. Vi ser att det är mycket viktigt att förslaget både ska bevarar stora delar av den natur som finns i området och samtidigt bidra till att skapa nya och lättillgängliga grönområden.

Du kan kontakta planarkitekt Emma Lilja på telefon telefon 021-39 00 86 eller e-post emma.lilja[a]vasteras.se

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86