Frågor och svar om detaljplan på Hökåsen, dp 1962

Här har vi samlat möjliga frågor som kan uppstå i och med arbetet med planen. Vi uppdaterar sidan under arbetets gång och vid behov. Hoppas du får svar på de frågor som du har. Du kan även få mer information om planen av Emma Lilja.

Den 23 september 2021 tog byggnadsnämnden beslut om att ta fram en ny detaljplan för området nordöst om Åsenlundavägen. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och förskola.

Vi håller just nu på att ta fram ett första förslag för området. För att ta fram ett så bra förslag som möjligt har vi haft en tidig dialog med närboende och allmänheten.

Under vintern 2023 gjordes ett röjningsarbete i den så kallade ödlegropen. Röjningsarbetet handlade om att förbättra levnadsmiljön för groddjuren i dammen, och har inget med detaljplanearbetet att göra. Groddjuren och dammen kommer att bevaras i förslaget till detaljplan.

Förslaget kommer att skickas ut på samråd, och då finns möjlighet för allmänheten att tycka till om planen. Förslaget kommer sedan bearbetas innan den återigen skickas ut på en så kallad granskning. Därefter kommer mindre justeringar kunna göras innan detaljplanen går upp för antagande i byggnadsnämnden.

Vi har haft en tidig dialog där det fanns möjlighet att lämna kommentarer och bidra med information via en dialogkarta på webbsidan. Den tidiga dialogen var mellan den 29 september och den 27 oktober 2021. Syftet med den dialogen var att få en bättre bild av hur området används och hur platsen upplevs i dag för att kunna ta med det som underlag när vi tar fram ett första förslag.

Här kan du läsa mer om processen för en detaljplan

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för området för bostäder och förskola. Vi tar nu vi fram ett förslag för området med bostäder och förskola.

Det som kan ses som positivt att bygga bostäder just här är att området ligger intill redan befintlig bebyggelse, ligger nära kollektivtrafik och service samt att det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnätverk. Detta bidrar bland annat till en effektiv användning av resurser eftersom redan befintlig infrastruktur kan användas, vilket grundar sig i Västerås Översiktsplan 2026.

På Finnslätten, som ligger ungefär tre kilometer söder om planområdet, pågår ett stort förändringsarbete. Visionen är att utveckla området till en mötesplats med en unik mix av företag, forskning, utbildning, service och boende. Fler företag med fler anställda ökar behovet av bostäder och service i närheten.

Men varför behöver vi fler bostäder i Västerås? Jo, för att Västerås växer. Fler vill bo här och företag vill etablera sig i staden. Västerås stad tittar på hur hela kommunen kan växa på ett hållbart sätt, med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt till invånarnas och andra aktörers behov och önskemål.

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området för bostäder och förskola. Vi tar nu vi fram ett förslag för området med bostäder och förskola.

Det finns i dagsläget ett behov av fler förskolor i Hökåsen. Om Hökåsen även utvecklas med fler bostäder kommer behovet att öka. Vi har tittat på flera områden för att hitta passande platser. Området nordöst om Åsenlundavägen är en plats som anses som lämplig för en ny förskola.

Planområdet består i dag till största del av tät skog med flertalet stigar som används mycket för rekreation, lek och fritid, vilket bland annat framkom i den tidiga dialogen med närboende. Vi ser att det är mycket viktigt att förslaget ska bevara stora delar av den natur som finns i området.

Du kan kontakta planarkitekt Emma Lilja på telefon 021-39 00 86 eller e-post emma.lilja[a]vasteras.se

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

byggnadsnamnd@vasteras.se