Detaljplan för del av Västerås 4:84, Lycksta 1:4, Alvesta 3:270 med flera, norr om Tunbytorp, dp 1963

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt använda marken för näringslivsverksamhet. Vi ska också utreda om det är lämpligt att bygga en ny tillfart med direkt anslutning till riksväg 56. Den blir där Trafikverket planerar en ny cirkulationsplats vid infart till Hökåsen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Felix Blomstergren. Du når honom

  • på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 32 56.
Karta med planområdet markerat i blått.

Karta över planområdet norr om Tunbytorp

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se