Detaljplan för Kraka 4, Centrum, dp 1966

Byggnadsnämnden tog beslut om nytt planuppdrag den 21 juni 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utveckla kvarteret Kraka och att bidra till ett mer attraktivt och levande centrum. I planen ska vi även se till att byggnader utformas med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med den befintliga bebyggelsemiljöns kulturmiljövärden.

Planen ger möjlighet till bostäder och hotell samt lokaler för restauranger.
I planförslaget ska det även vara möjligt att modernisera och utveckla kvarteret till en attraktiv plats att vara och bo på, något som dagens detaljplan inte medger. Planförslaget innebär att bevara och renovera byggnader inom kvarteret Kraka som har höga kulturvärden. Byggnader i dåligt skick som inte bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla ska rivas och ersättas med nya bostäder.

Flygbild vid Norra Källgatan och Kungsgatan där planområdet inringad med streckad röd linje.

Flygfoto över planområdet vid Norra Källgatan och Kungsgatan

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planeringsbeskedet av Nora Razma och Susanne Malo. Du når

  • Nora på e-post nora.razma[a]vasteras.se och på telefon 021-39 99 07
  • Susanne på susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och på telefon 021-39 12 51.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Nora Razma

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 99 07

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se