Detaljplan för Skädduga 12:1 med flera, Prästgärdet, Skultuna, dp 1976

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 6 maj och den 27 maj 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är göra det möjligt att bygga bostäder i form av småhus som villor, radhus och parhus. Utseendet på dessa byggnader ska passa in med övriga byggnader och smälta in i ortens siluett.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jasmina Trokić Ćuk.

Du når henne

 • på e-post jasmina.trokic.cuk[a]vasteras.se
 • på telefon 021‑39 02 25.
Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje.

Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje

Så här gör du

Planens handlingar vid granskning

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Förslaget hittar du även på följande platser

 • på Stadsbiblioteket
 • i Stadshusentrén.

Upptäck Prästgärdet i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för detaljplan för Skädduga 12:1 med flera, Prästgärdet, Skultuna, dp 1976

3D-karta över området Prästgärdet i Skultuna.
För vem

Lämna syn­punkter vid granskning

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 27 maj 2024. Du kan skicka in dem

 • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
 • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Det är byggnadsnämnden i Västerås stad som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid hanteringen av synpunkter för detaljplaner.

Sammanfattning

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig
 • ge information om hur du kan överklaga.

De personuppgifter vi hanterar är: namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Vi får dem genom den synpunkt du lämnar till oss. När den kommer in till oss blir den allmän handling. Den typen av allmän handling sparas för all framtid.

Det är du själv som lämnar dina personuppgifter till oss. Det sker i samband med att du lämnar synpunkter på förslag till detaljplaner.

Ändamålet är att kunna ta fram en ny detaljplan. I samband med det tar vi in synpunkter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig samt för att
 • ge information om hur du kan överklaga detaljplanen.

Namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen.

Byggnadsnämnden är skyldig att ge bland annat invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplaner och även återkoppla till de som lämnat synpunkter. I dessa skyldigheter är viss behandling av personuppgifter nödvändig. Det i sin tur betyder att nämnden även ges en laglig rätt att behandla de nödvändiga personuppgifterna. Allt enligt plan- och bygglagen.

Dina personuppgifter behandlas av byggnadsnämnden och nämndens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner. Det kan till exempel vara en leverantör av ett IT-system. Det är administratörer, handläggare på planenheten, registratorer samt kommunikatörer som får ta del av dina personuppgifter.

I det här fallet sparas dina personuppgifter hos oss för all framtid, enligt arkivlagen. Läs mer i länken om vår generella information eller kontakta byggnadsnämnden eller dataskyddsombudet för mer information.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Vi har nu gått igenom och sammanställt alla svar från den tidiga dialogen.

Mellan 28 november och 18 december 2022 hölls en tidig dialog för detaljplanen vid Prästgärdet i Skultuna. Totalt fick vi in ungefär 220 svar i en digital dialogkarta. Svaren har gett oss en bra bild av hur området används idag.

Om den tidiga dialogen

Syftet med dialogen var att informera de som bor i närheten att planarbetet startat. Vi ville också samla in kunskaper och synpunkter från dem som använder området eller bor i närheten.

Information om dialogen skickades i form av ett vykort till närboende. Vi satte upp planscher i närheten av planområdet, på ICA supermarket Skultuna och på Skultuna bibliotek. Vi har även kontaktat förskolor i Skultuna och Perstorpskolan för att få veta hur barn och unga i allmänhet använder området.

Resultat av tidig dialog

I den digitala dialogkartan fanns flera frågor och svaren i dialogen kan delas upp i tre kategorier:

 1. hur området används
 2. inställning till bebyggelse i området och
 3. övrigt.

73 synpunkter svarar på hur området används. Det handlar främst om planområdets norra del där det finns en klippt gräsyta. De svarande berättar att ytan används för bland annat skidåkning, fotboll, hundrastning, lek och spontanidrott. Där finns också en bana för fotbollsgolf och ibland används ytan för tillfälliga event som cirkus. Flera av dessa synpunkter handlar även om att bevara och utveckla grönytan. Det finns önskemål om att förbättra den befintliga lekparken strax norr om planområdet, alternativt bygga en ny inom planområdet.

56 synpunkter är positiva till ny bebyggelse inom planområdet. De som svarar positivt vill utveckla Skultuna med ny bebyggelse och önskar att bebyggelsen ska vara småhus.

53 synpunkter är lite mer kritiska och handlar om att man inte vill ha bebyggelse i området eller har önskemål om hur den utformas. Bland annat att bebyggelsen inte ska vara flerbostadshus i flera våningar eftersom det finns en oro att det kan ge insyn till befintlig bebyggelse. Det finns även synpunkter på avståndet till befintlig bebyggelse, att man värnar om utsikten över åkermarken och vill ha kvar känslan av att bo på landet. Det inkom även synpunkter om att man inte vill ha ny bebyggelse som kan medföra ökad trafik och buller i närområdet.

34 synpunkter gav förslag på andra ytor att bebygga.

Vad vi tar med oss i det fortsatta arbetet

Svaren visar att det framför allt är norra delen av planområdet som används och som är viktig för lek och rekreation. Det är också viktigt att hänsyn tas till befintlig bebyggelse både när det gäller avstånd, siktlinjer och trafikfördelning. Med den här kunskapen jobbar vi nu vidare med att ta fram ett förslag till detaljplan. Vi planerar att skicka ut ett förslag på samråd i slutet av sommaren. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer om varför vi planerar för bostäder i Skultuna i Frågor och svar nedan.

Möjlighet att lämna synpunkter via kartan är avslutad

Just nu är vi i början av arbetet med att ta fram ett förslag över området. Mellan den 28 november och den 18 december 2022 hade vi en tidig dialog om planen. För att få fram ett så bra förslag som möjligt bad vi er som bor i området att ge oss era tankar kring hur området används idag och vilken utveckling ni skulle vilja se.

Stort tack för alla era synpunkter!

Tiden för att lämna synpunkter ha gått ut, men du kan gå in i dialogkartan och ta del av alla synpunkter i efterhand.

Dialogkartan

Bild från dialogkartan med vy över planområdet på Prästgärdet, Skultuna. Knapp med texten Tryck på plustecknet nedan för att lägga till synpunkt.

Dialogkarta för tidig dialog inför detaljplan för Prästgärdet, Skultuna

Västerås växer med ungefär 2000 personer varje år och det gör att vi behöver nya bostäder. Vi planerar både för helt nya stadsdelar och för komplettering i de stadsdelar vi redan har. Båda behövs.

I Skultuna finns service som bland annat skola, kollektivtrafik och matbutik och det är en bra grund för att fortsätta utveckla orten. Skultuna är en av serviceorterna i Västerås. Prästgärdet, en del av Skultuna, är planlagt sedan tidigare med byggnadsplan, BPL 466 från 1967. Att området är planlagt innebär att det är tillåtet att bygga på platsen. Den gamla byggnadsplanen gjordes aldrig helt färdig, så nu ska detaljplanen på Prästgärdet (dp 1976) ersätta den gamla byggnadsplanen med effektivare markanvändning.

Förslaget i detaljplanen för Prästgärdet stämmer överens med den kommuntäckande översiktsplanen ”Västerås 2026” som reviderades 2017, och med Västerås stads riktlinjer för byggande på landsbygden. Av riktlinjerna framgår det att det är prioriterat att arbeta med utveckling av serviceorterna.

Trafiken till de nya bostäderna kommer att ske via två av infarterna på Prästgärdsgatorna. Prästgärdsgatan i norr samt i söder.

Det planeras för cirka 50 bostäder. I samrådsförslaget redovisas möjligheten att bygga villor, parhus och radhus.

En detaljplan tar vanligtvis cirka 2 år att ta fram och därefter dröjer det ofta några månader upp till ett år innan byggstart.

Rekreationsområdet i den norra delen av planområdet är något större och transformatorstationen i samma del är flyttad något västerut. På bilderna ser du plankartan från samrådet och plankartan från den pågående granskningen och kan jämföra dem med varandra.

Plankarta från samrådet.

Förslag till plankarta för detaljplan dp 1976 samrådsversion.

Klicka på bilden för att förstora den.

Plankarta från granskningen.

Förslag till plankarta för detaljplan dp 1976 granskningsversion.

Klicka på bilden för att förstora den.

Vill du ha återkoppling om detaljplanen?

Vill du ha information och återkoppling om detaljplanen under processens gång. I så fall, lämna din e‑postadress i rutan här nere. Vi samlar in e‑postadresser för att kunna informera via e‑post om arbetet med detaljplanen. Efter att vi skickat informationen sista gången, när detaljplanen vunnit laga kraft, kommer din e‑postadress att tas bort.

När du klickat på OK kommer du att få ett mejl från Sitevisionproduktion@vasteras med information om hur du gör för att bekräfta att du samtycker till att vi samlar in din e‑postadress för att kunna informera om resultatet av detaljplanearbetet.

Hantera prenumeration


När vi har tidig dialog med i processen ser den ut så här: Planuppdrag - Tidig dialog - Samråd - Granskning - Antagande - Laga kraft.

Klicka på bilden så blir den lite större.

Planprocessens steg när
tidig dialog ingår: planuppdrag, tidig dialog, samråd, granskning, antagande,
laga kraft. Skedet Granskning är markerat med Här är vi nu.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jasmina Trokić Ćuk

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 25

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se