Detaljplan för del av Västerås 4:86, Sörängen, dp 1979

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2022.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att planlägga marken för handel. I det arbetet ska vi utreda om det går att bygga en livsmedelsbutik på cirka 40 000 kvadratmeter. Vi ska även titta på om marken fortfarande är lämplig för parkering i området.

Karta där planområdet markeras med röd streckad linje.

Karta med planområdet markerat

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou. Du når henne

  • på e‑post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 84 47.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se