Detaljplan för del av Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, dp 1981

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 29 september 2022.

Om detaljplanen

Syftet är att detaljplanelägga området för ungefär 50 småhustomter samt en förskola på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors och Emilia Shmueli.

  • Linda når du på e-post linda.langefors[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 02 87
  • Emilia når du på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 57.
Flygfoto där planområdet är markerat med en röd sträckad linje.

Flygfoto där planområdet är markerat med en röd sträckad linje

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se