Detaljplan för Kanik-Lundby 2:4 med flera, Bärby-Husta, dp 1985

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder i form av småhus. I det nuvarande förslaget från sökande är det cirka 140 bostäder. Området ska utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden samt landskapsbilden.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Maria Nehlin. Du når henne

  • på e-post maria.nehlin[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 21 21.
Flygbild med planområdet markerat med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Bärby-Husta

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Maria Nehlin

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 21

byggnadsnamnd@vasteras.se