Detaljplan för del av Västerås 4:46, Tunbytorp, dp 1987

Byggnadsnämnden antog planen den 25 januari 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en teknisk anläggning och tillhörande ytor.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou.

Afroditi når du på

  • e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 84 47.
Flygbild över Tunbytorp där planområdet är markerat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Tunbytorp

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se