Detaljplan för del av Västerås 4:46, Tunbytorp, dp 1987

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 25 september och den 13 oktober 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en teknisk anläggning och tillhörande ytor.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou.

Afroditi når du på

 • e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
 • på telefon 021-39 84 47.
Flygbild över Tunbytorp där planområdet är markerat med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Tunbytorp

Så här gör du

Planhandlingar vid samrådet

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

 • på Stadsbiblioteket
 • i Stadshusentrén.

Den tänkta byggnationen är liten i skalan och det ansågs som geografiskt lämpligt att anlägga den just här. Naturlandskapet kommer inte påverkas i stor grad och byggnationen ska smälta in i omgivningen. Det bedöms som en lämplig och effektiv markanvändning.

En tidig uppskattning är under 2024.

Det kommer påverkas men inte i hög grad. Grytavägen har mycket god kapacitet.

För vem

Du kan lämna synpunkter vid samrådet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 13 oktober 2023. Du kan skicka in dem

 • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • via e-postformulär längre ner på sidan
 • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
 • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

 

Det är byggnadsnämnden i Västerås stad som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid hanteringen av synpunkter för detaljplaner.

Sammanfattning

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig
 • ge information om hur du kan överklaga.

De personuppgifter vi hanterar är: namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Vi får dem genom den synpunkt du lämnar till oss. När den kommer in till oss blir den allmän handling. Den typen av allmän handling sparas för all framtid.

Det är du själv som lämnar dina personuppgifter till oss. Det sker i samband med att du lämnar synpunkter på förslag till detaljplaner.

Ändamålet är att kunna ta fram en ny detaljplan. I samband med det tar vi in synpunkter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna

 • hantera dina synpunkter på förslaget till detaljplan
 • återkoppla till dig samt för att
 • ge information om hur du kan överklaga detaljplanen.

Namn och e-postadress, i vissa fall även adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse och myndighetsutövning enligt dataskyddsförordningen.

Byggnadsnämnden är skyldig att ge bland annat invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplaner och även återkoppla till de som lämnat synpunkter. I dessa skyldigheter är viss behandling av personuppgifter nödvändig. Det i sin tur betyder att nämnden även ges en laglig rätt att behandla de nödvändiga personuppgifterna. Allt enligt plan- och bygglagen.

Dina personuppgifter behandlas av byggnadsnämnden och nämndens personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner. Det kan till exempel vara en leverantör av ett IT-system. Det är administratörer, handläggare på planavdelningen, registratorer samt kommunikatörer som får ta del av dina personuppgifter.

I det här fallet sparas dina personuppgifter hos oss för all framtid. Läs mer i länken om vår generella information eller kontakta byggnadsnämnden eller dataskyddsombudet för mer information.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

byggnadsnamnd@vasteras.se

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

byggnadsnamnd@vasteras.se