Detaljplan för Murbo 1:1 med flera, Dingtuna, dp 1988

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 26 januari 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder. Vi planerar för 5 friliggande villor. Vid planläggning kommer även 5 friliggande villor, som tidigare fått positivt förhandsbesked, att ingå.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Henric Nilsson. Du når honom

  • på e-post henric2.nilsson[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 80 53.
Flygbild med planområdet markerat med en vit streckad linje. 

Flygbild över planområdet i Dingtuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Henric Nilsson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 80 53

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se