Detaljplan för Slottsträdgården 2 och Västerås 1:4, Centrum, dp 1993

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2022.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för tillbyggnader på och väster om befintlig byggnad. Planen ska även öka fastighetens användbarhet och flexibilitet genom att ge möjlighet till bostäder, centrumverksamheter, kontor, hotell, vård- och omsorgsboende, gymnasium och/eller vuxenutbildning.

I arbetet med planen vill vi också att befintlig byggnads arkitektoniska kvaliteter bevaras. Tillbyggnader ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med områdets höga kulturmiljövärden och riksintresset för kulturmiljövård.

Syftet med planen är också att återskapa, bevara och utveckla parkens värden som tidigare slottspark. Samt utveckla dess funktion som en del av parkstråket längs med Svartån.

Flygbild där ungefärligt planområdet är markerat med röd streckad linje.

Flygbild där ungefärligt planområdet är markerat med röd streckad linje

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 00 86.

Här svarar vi på några vanliga frågor inför arbetet med detaljplanen som ska tas fram för Slottsträdgården 2.

Den 17 november 2022 tog byggnadsnämnden beslut om att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Slottsträdgården 2. I detaljplanen ska vi undersöka om det är möjligt att bygga ett nytt bostadshus i området och om den byggnad som finns där i dag kan användas för centrum, vård, hotell, kontor och/eller bostäder.

Vi är tidigt i detaljplaneprocessen och håller just nu på att ta fram ett första förslag för området.

Vi planerar för bostäder här då området ligger i ett mycket centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service. Det finns även ett väl utbyggt gång- och cykelnät till och från planområdet. Detta bidrar bland annat till en effektiv användning av resurser eftersom redan befintlig infrastruktur kan användas.

I arbetet blir det dock mycket viktigt att se över buller och risker i och med områdets närhet till järnvägen. Detta är något som vi kommer undersöka vidare.

Området ligger även inom parken Slottsträdgården och i närheten av slottet. I arbetet blir det även mycket viktigt att utveckla och anpassa området till kulturmiljön i och i närheten av planområdet.

I dagens samhälle blir det allt viktigare att återanvända och återbruka det som redan finns, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De som använder den byggnad som finns på området i dag har planer på att flytta i framtiden. Vi vill därför i planen göra det möjligt för en återanvändning av byggnaden och att den kan användas bredare och mer flexibelt.

I dag används byggnaden som kontor och i framtiden planerar vi för centrumverksamhet, vård, hotell, kontor och bostäder.

I arbetet kommer vi titta på hur vi kan utveckla parken för att fler ska kunna och vilja använda den. Det handlar bland annat om att öka den upplevda tryggheten och förbättra tillgängligheten. Vi ser att det finns stora möjligheter att utveckla parken till ett omtyckt och använt rekreationsområde som har närhet till centrum och vattnet.

Du kan vid två tillfällen ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter, under samrådet och under granskningen. Synpunkterna lämnar du in under tiden då samrådet och granskningen pågår. När en detaljplan är ute på samråd eller granskning finner du information kring detta på stadsbiblioteket, i Stadshusentrén och på kommunens webbsida (vasteras.se/tycktill). Är du sakägare får du även information postad till dig.

Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som har kommit in och besvarar därefter dessa synpunkter i en särskild handling.

För den här detaljplanen håller vi just nu på att ta fram ett första förslag på området. Samrådstiden beräknas preliminärt ske fjärde kvartalet 2023. Om du har synpunkter och/eller förslag på utveckling av området kan ni redan nu höra av dig till planhandläggaren Emma Lilja. Du hittar hennes kontaktuppgifter längre ner på sidan.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer var och hur man får bygga inom ett visst område. Detaljplaner tas fram i en process där förslag på planen ställs ut för samråd och granskning då allmänheten har rätt att tycka till. Mer information finns här:

Information om kommunens planarbete

Du kan kontakta planarkitekterna Emma Lilja. Du når henne

  • på e-post emma.lilja[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 86.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se