Detaljplan för del av Västerås 4:79, Rönnby, dp 1995

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en förskola med fyra avdelningar. Det finns ett stort behov av en ny förskola på Rönnby. Platsen som föreslås ligger i ett populärt grönområde som också har värdefull natur. Därför är syftet med detaljplanen även att undersöka hur platsen kan bebyggas med hänsyn till friluftsliv, naturvärden och landskapsbild

Flygbild över Rönnby där planområdet är markerad med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Rönnby

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Ida Andersson. Du når Ida

  • på e-post Ida.andersson[a]vasteras.se och
  • på telefon 021‑39 21 36.

Tidig dialog

I början av 2023 hade vi en tidig dialog om planen. Då bad vi er som bor i området att berätta mer om hur platsen och området används. Du kan fortfarande gå in i dialogkartan och ta del av alla synpunkter som lämnades. Det finns även en sammanställning av dialogen nedan.

Stort tack för alla era synpunkter!

Dialogkartan

Flygbild från dialogkartan med planområdet markerat med röd linje och text i en ruta "Tryck på plustecknet nedan för att lägga till en synpunkt."

Återkoppling till dig som deltag i dialogen för dp 1995 förskola på Rönnby

Totalt fick vi 94 svar i den tidiga dialogen. 40 svar på frågan om hur området används och 54 svar på frågan om man ville berätta något om området. Här följer en kort genomgång av resultatet.

Hur används området?

Många svarade att de ofta eller dagligen rör sig i området, att man promenerar eller går ut med hunden. Ett fåtal svarade att de är där mer sällan eller aldrig. Vi har fått in många exempel på vad man gör i området, till exempel mountainbike, träning, lekskog för barn, orientering, skidor, och annat.

Synpunkter om trafik

Många av svaren som lämnades i dialogen gällde trafik. Vissa skriver om problem med trafiken i dag, bland annat att

  • hastigheten som hålls på vägen är för hög
  • parkerade bilar längs vägen begränsar framkomligheten
  • det saknas övergång för gångare och cyklister.

En del synpunkter handlar om problem som kan uppstå på grund av förskolan – att den nya förskolan skulle innebära ökad trafik vilket man befarar skulle ge ökade störningar och risker. Några skriver också att saknas buss och cykelväg vid platsen, och att detta gynnar bilåkande.

Dåligt läge för en förskola och förslag på andra platser

Flera av de som har lämnat svar i dialogen skriver att de tycker att den aktuella platsen är ett dåligt val, bland annat skriver man att det är en omväg för många. Det är också flera som har lämnat förslag på andra placeringar, till exempel vid skola och förskola som redan finns, i centrala eller södra Rönnby, samt andra placeringar längs Rönnbyvägen, eller vid Billsta.

Bevara grönområdet

Några av de som har svarat i den tidiga dialogen har skrivit att det är ett fint grönområde som är viktigt för återhämtning och rekreation, och att grönområdet borde bevaras.

Säkerhet och trygghet

Tre svar handlade om säkerhet och trygghet, att det finns en risk att förskolan byggs på en undanskymd plats och att skadegörelse och brott kommer att öka.

Tack till alla som deltog!

Tack till dig som bidrog med synpunkter och tankar i den tidiga dialogen. Läs mer om hur vi hanterar alla synpunkter i frågor och svar nere.

Frågor och svar är uppdaterade i mars 2024. Informationen kommer att uppdateras, utifrån de frågor som kommer in.

Det finns ett stort behov av en ny förskola på Rönnby. Fastighetsnämnden sökte detaljplan för ny förskola och valde den här platsen. Det finns utmaningar med den aktuella platsen, men vi ser att det kan bli en förskola med en lugn miljö för barnen och med närhet till naturområdet. Innan man sökte ny detaljplan undersöktes flera platser på Rönnby, och det fanns olika nackdelar med dem. Vissa platser i ett mer centralt läge skulle innebära att man leder in trafik i bostadsområden. En annan förutsättning för lokaliseringen har varit att förskolan ska ligga inom Rönnby, där behovet av förskola finns. En del av de platser som föreslagits i den tidiga dialogen ligger för långt bort. Även att bygga ut den befintliga förskolan, eller att bygga i nära anslutning till den, har undersökts. För att täcka behovet skulle det bli en stor förskola med 12 avdelningar, och det skulle krävas mycket yta för trafiken till förskolan och för gården.

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där vi kommer att ta in synpunkter på förslaget (under samrådet) och justera planen innan granskningen (då det också är möjligt att lämna synpunkter.) Att ta fram en detaljplan är ett utredningsarbete som kan ta upp till två år.

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

I arbetet med detaljplanen gör vi olika utskick till dem som är berörda. Vi måste göra en avgränsning och gör därför en bedömning av vilka som ska räknas som sakägare. Oftast är sakägare de som bor närmast området vi planerar för. Sakägarna får information om detaljplanen hem i brevlådan.

I arbetet med den tidiga dialogen gjorde vi ett bredare utskick. Det kan vara så att du fick information i brevlådan om den tidiga dialogen, även om du inte är sakägare. Detta var för att vi skulle få in så många synpunkter som möjligt tidigt i planeringen.

Under samrådet gjorde vi samma sak, vi skickade ut ett vykort med information till fler än de som är sakägare. Sakägarna får mer utförlig information om samrådet.

Du kan anmäla att du vill ha information om detaljplanen längre ner på sidan.

Den tidiga dialogen handlade om att ta reda på mer om hur området används. Synpunkterna har hjälpt oss att ta fram ett så bra förslag som möjligt. Synpunkterna i den tidiga dialogen är en del av flera aspekter som vi tagit hänsyn till.

I den tidiga dialogen blev det tydligt att många rör sig i området, till vardags och vid aktiviteter och evenemang. Det har gjort att en förutsättning i arbetet med detaljplanen har varit att ta så lite som möjligt av grönområdet i anspråk. Det finns många krav på vad som ska rymmas inom en förskoletomt och med en begränsad yta har dessa förutsättningar delvis varit en utmaning. Men istället för att utöka området har vi så långt som möjligt försökt hitta andra lösningar.
I arbetet har en annan förutsättning varit att den grusväg som går genom området i dag behöver finnas även om området bebyggs. I den tidiga dialogen skrev flera att man promenerar längs grusvägen och den är en entré in till grönområdet.

Något annat som har tagits med i detaljplanearbetet är synpunkterna om trafiksituationen på Rönnbyvägen. Många synpunkter handlade om att bilarna kör för fort och att det saknas cykelväg bland annat. Den informationen har de som gjort trafikutredningen tagit del av.


När vi har tidig dialog med i processen ser den ut så här: Planuppdrag - Tidig dialog - Samråd - Granskning - Antagande - Laga kraft.

Klicka på bilden så blir den lite större.

Planprocessens steg när: planuppdrag, samråd, granskning, antagande,
laga kraft. Skedet Samråd är markerat med Här är vi nu.

Vill du ha återkoppling om planen?

Vill du ha återkoppling om planen tills den har vunnit laga kraft? I så fall, lämna din e‑postadress i rutan här nere. Vi samlar in e‑postadresser för att kunna informera via e‑post om resultatet av detaljplanearbetet. Efter att vi skickat informationen sista gången när planen vunnit laga kraft kommer din e‑postadress att tas bort.

När du klickat på OK kommer du att få ett mejl från Sitevisionproduktion@vasteras med information om hur du gör för att bekräfta att du samtycker till att vi samlar in din e‑postadress för att kunna informera om resultatet av detaljplanearbetet.

Hantera prenumeration
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se