Detaljplan för del av Västerås 4:79, Rönnby, dp 1995

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 15 december 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en förskola med fyra avdelningar. Det finns ett stort behov av en ny förskola på Rönnby. Platsen som föreslås ligger i ett populärt grönområde, och i utkanten av stadsdelen Rönnby som har en värdefull kulturmiljö. Därför är syftet med detaljplanen även att undersöka hur platsen kan bebyggas med hänsyn till kulturmiljövärden och friluftsliv.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Maria Nehlin. Du når henne

  • på e-post maria.nehlin[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 21 21.
Flygbild över Rönnby där planområdet är markerad med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Rönnby

Tidig dialog avslutad

Just nu är vi tidigt i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Mellan den 6 och 26 februari hade vi en tidig dialog om planen. För att få fram ett så bra förslag som möjligt bad vi er som bor i området att ge oss era tankar kring hur området används i dag och vilken utveckling ni skulle vilja se.

Stort tack för alla era synpunkter!

Tiden för att lämna synpunkter ha gått ut, men du kan gå in i dialogkartan och ta del av alla synpunkter i efterhand.

Vi kommer nu att gå igenom svaren och sen lägger vi en sammanställning här på sidan. Svaren kommer sen att fungera som ett av flera underlag när vi tar fram ett förslag för området.

Dialogkartan Länk till annan webbplats.

Flygbild från dialogkartan med planområdet markerat med röd linje och text i en ruta "Tryck på plustecknet nedan för att lägga till en synpunkt."

Återkoppling till dig som deltag i dialogen för dp 1995 förskola på Rönnby

Vi har nu gått igenom och sammanställt alla svar. Totalt fick vi 94 svar, 40 svar på frågan om hur området används och 54 svar på frågan om man ville berätta något om området. Här följer en kort genomgång av resultatet.

Hur används området?

Många svarade att de ofta eller dagligen rör sig i området, att man promenerar eller går ut med hunden. Ett fåtal svarade att de är där mer sällan eller aldrig. Vi har fått in många exempel på vad man gör i området, till exempel mountainbike, träning, lekskog för barn, orientering, skidor, och annat.

Synpunkter om trafik

Många av svaren som lämnades i dialogen gällde trafik. Vissa skriver om problem med trafiken i dag, bland annat att

  • hastigheten som hålls på vägen är för hög
  • parkerade bilar längs vägen begränsar framkomligheten
  • det saknas övergång för gångare och cyklister.

En del synpunkter handlar om problem som kan uppstå på grund av förskolan – att den nya förskolan skulle innebära ökad trafik vilket man befarar skulle ge ökade störningar och risker. Några skriver också att saknas buss och cykelväg vid platsen, och att detta gynnar bilåkande.

Dåligt läge för en förskola och förslag på andra platser

Flera av de som har lämnat svar i dialogen skriver att de tycker att den aktuella platsen är ett dåligt val, bland annat skriver man att det är en omväg för många. Det är också flera som har lämnat förslag på andra placeringar, till exempel vid skola och förskola som redan finns, i centrala eller södra Rönnby, samt andra placeringar längs Rönnbyvägen, eller vid Billsta.

Bevara grönområdet

Några av de som har svarat i den tidiga dialogen har skrivit att det är ett fint grönområde som är viktigt för återhämtning och rekreation, och att grönområdet borde bevaras.

Säkerhet och trygghet

Tre svar handlade om säkerhet och trygghet, att det finns en risk att förskolan byggs på en undanskymd plats och att skadegörelse och brott kommer att öka.

Tack till alla som deltog!

Tack till dig som bidrog med synpunkter och tankar i den tidiga dialogen. Läs mer om hur vi hanterar alla synpunkter i frågor och svar nere.

Frågor och svar är uppdaterade den 25 april 2023.

Det finns ett stort behov av en ny förskola på Rönnby. Fastighetsnämnden sökte detaljplan för ny förskola och valde den här platsen. Det finns problem med den aktuella platsen, men det kan också bli en förskola med en lugn miljö för barnen och med närhet till naturområdet. Innan man sökte ny detaljplan undersöktes flera platser på Rönnby, och det fanns olika nackdelar med dem. Vissa platser i ett mer centralt läge skulle innebära att man leder in trafik i bostadsområden. En annan förutsättning för lokaliseringen har varit att förskolan ska ligga inom Rönnby, där behovet av förskola finns. En del av de platser som föreslagits i den tidiga dialogen ligger för långt bort. Även att utöka den befintliga förskolan, eller i nära anslutning till den, har undersökts. För att täcka behovet skulle det bli en stor förskola med 12 avdelningar, och det skulle krävas mycket yta för trafiken till förskolan och för gården.

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där vi kommer att ta in synpunkter på förslaget (under samrådet) och justera planen innan granskningen (då det också är möjligt att lämna synpunkter.) Att ta fram en detaljplan är ett utredningsarbete som kan ta upp till två år.

Vi är tidigt i arbetet med detaljplanen. Vi har haft en tidig dialog under vintern/våren 2023 och därefter ska vi ta fram ett första förslag. Vi beräknar att förslaget kan vara klart för samråd hösten 2023. Under samrådet samlar vi in synpunkter på planen.

I arbetet med detaljplanen gör vi olika utskick till dem som är berörda. Vi måste göra en avgränsning och gör därför en bedömning av vilka som ska räknas som sakägare. Oftast är sakägare de som bor närmast området vi planerar för. Sakägarna får information om detaljplanen hem i brevlådan. I arbetet med den tidiga dialogen gjorde vi ett bredare utskick. Det kan vara så att du fick information i brevlådan om den tidiga dialogen, även om du inte är sakägare. Detta var för att vi skulle få in så många synpunkter som möjligt tidigt i planeringen. Du kan anmäla att du vill ha information om detaljplanen längre ner på sidan.

Den tidiga dialogen handlade om att ta reda på mer om hur området används. Synpunkterna hjälper oss ta fram ett så bra förslag som möjligt och förhoppningen är att kunna planera och eventuellt kompensera användningen. Synpunkterna i den tidiga dialogen är en del av flera aspekter som vi ska ta hänsyn till.

Den tidiga dialogen har visat att många rör sig i grönområdet, att området används både för vardagspromenader och för organiserade aktiviteter. Den tidiga dialogen har förstärkt bilden av att det här är ett värdefullt naturområde och rekreationsområde. Många rör sig in i grönområdet via grusvägen, det är viktigt att förskolan planeras så att den inte blockerar den. I stället kan entrén in till grönområdet förstärkas och förtydligas. Även om en del av grönområdet tas i anspråk för förskolan kommer vi sträva efter att grönområdet ska vara lika värdefullt och välanvänt. En del av den mark som ska användas för den nya förskolan blir utemiljö och lekytor för barnen.

En trafikutredning kommer att göras för att undersöka hur trafiken i området kan tänkas förändras. Förskolan kommer att generera en viss trafikökning, men utredningen kommer att ta hänsyn till och föreslå trafiksäkerhetsåtgärder. Detaljplanen kan också innebära en förbättring för trafiksituationen i området. Trafiksäkerheten kommer att behöva förbättras med övergång för gångare och cyklister. Bättre trafiksäkerhet tror vi kan leda till att fler väljer att gå eller cykla med sitt barn till förskolan i stället för att ta bilen. Det behövs parkeringsplatser vid förskolan och den kan användas av besökare till grönområdet på kvällar och helger.

Trygghet och säkerhet är en viktig fråga och i den tidiga dialogen nämndes att den nya förskolan placeras så att det blir en undanskymd plats. Vi kommer att titta på hur platsen kan belysas för att göra den tryggare, samtidigt som den inte stör naturområdet. En fördel med platsen ur det här perspektivet är att många rör sig i närheten.


När vi har tidig dialog med i processen ser den ut så här: Planuppdrag - Tidig dialog - Samråd - Granskning - Antagande - Laga kraft.

Klicka på bilden så blir den lite större.

Planprocessens steg när
tidig dialog ingår: planuppdrag, tidig dialog, samråd, granskning, antagande,
laga kraft. Skedet Tidig dialog är markerat med Här är vi nu.

Vill du ha återkoppling efter dialogen och om planen?

Vill du ha återkoppling efter dialogen och om planen tills den har vunnit laga kraft? I så fall, lämna din e‑postadress i rutan här nere. Vi samlar in e‑postadresser för att kunna informera via e-post om resultatet av detaljplanearbetet. Efter att vi skickat informationen sista gången när planen vunnit laga kraft kommer din e‑postadress att tas bort.

Läs igenom samtyckestexten under rutan för e-postadress så vet du hur vi hanterar dina personuppgifter.
Klicka på pluset för att öppna texten.

Hantera prenumeration

Västerås stad, byggnadsnämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna skicka återkoppling i arbetet med detaljplanen. Vi återkopplar efter den dialog som varit och sen vid behov. Den sista återkopplingen sker när planen vunnit laga kraft. Återkopplingen sker via e‑post. Därför behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

Uppgiften, som består av e‑postadress, kommer att samlas in från denna webbsida. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss på kommunen. Vi kommer att behandla din uppgift internt på stadsbyggnadsförvaltningen. Din personuppgift kommer att behandlas till och med att vi gjort sista utskicket om återkoppling, när planen vunnit laga kraft. Efter det kommer din e‑postadress att raderas. I webbens publiceringsverktyg ligger din e‑post kvar i 6 månader innan den tas bort. Den är då inte tillgänglig för någon annan än systemtekniker.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ytterligare information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter och förtydligande om dina rättigheter, hittar du här. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till byggnadsnämnden:
E-postadress: byggnadsnamnd@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kontaktuppgift till Västerås stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att under "Vill du ha återkoppling efter dialogen och om planen?" klicka i ”Jag vill ha återkoppling efter dialogen och om detaljplanen för Rönnby, dp 1995”, skriva in din e‑postadress och slutligen klicka på ”OK” så samtycker du till att Västerås stad, byggnadsnämnden, behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från att få återkoppling. Det gör du genom att klicka i "Jag ångrar mig, jag vill inte ha någon återkoppling" och ange din e‑postadress på samma sätt som vid registrering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Maria Nehlin

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 21

byggnadsnamnd@vasteras.se