Detaljplan för del av Västerås 2:111, Sjöhagen, dp 1996

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 20 april 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för upplag. För att kunna skriva ett långsiktigt arrendeavtal för upplaget behöver delar av fastigheten ändras från allmän platsmark till kvartersmark.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Maria Nehlin. Du når henne

  • på e-post maria.nehlin[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 21.
Karta över planområdet på Sjöhagen där planområdet är inringad med streckad röd linje.

Karta över planområdet på Sjöhagen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Maria Nehlin

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 21

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se