Detaljplan för del av Västerås 2:111, Munkboängen, dp 1997

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 25 maj 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för hamnanknuten industri och industri. Planområdet är cirka 14 hektar stort och detaljplanen tar i anspråk naturmark och mark som redan är planlagd för industri. I de delar som är planlagda för industri ska detaljplanen pröva om byggrätten kan göras större samt att användningen ska specificeras till industri som är knuten till hamnen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Maria Nehlin. Du når henne

  • på e-post maria.nehlin[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 21 21.
Flygbild över Munkboängen där planområdet är markerat med röd streckad linje

Karta över planområdet på Munkboängen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Maria Nehlin

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 21

byggnadsnamnd@vasteras.se