Detaljplan för del av Västerås 2:111, Munkboängen, dp 1997

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 25 maj 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för hamnanknuten industri och industri. Planområdet är cirka 14 hektar stort och detaljplanen tar i anspråk naturmark och mark som redan är planlagd för industri. I de delar som är planlagda för industri ska detaljplanen pröva om byggrätten kan göras större samt att användningen ska specificeras till industri som är knuten till hamnen.

Flygbild över Munkboängen där planområdet är markerat med röd streckad linje.

Karta över planområdet på Munkboängen

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ulf Liljankoski. Du når honom

  • på e-post ulf.liljankoski[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 84 03.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ulf Liljankoski

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 84 03

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se